(II—IX) (182—189) Các Hạng Người Khác Refresh

—Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này...

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này...

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này...

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này...

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này...

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này...

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này...

Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa...

Translated by: Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

These texts have been used with the kind permission of the webmaster of http://www.budsas.net/

Prepared for SuttaCentral by Ayya Vimala.