56. Sanh Nhân Refresh

—Cái gì sanh thành người?
Cái gì luôn dong ruỗi?
Cái gì chịu luân hồi?
Vì đâu, không giải thoát?
—Ái dục sanh thành người,
Chính tâm luôn dong ruỗi,
Chúng sanh chịu luân hồi,
Vì khổ, không giải thoát.

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Prepared for SuttaCentral by Blake Walsh.