52. Không Già Refresh

—Vật gì tốt không già?
Vật gì tốt trường cửu?
Vật gì vật báu người?
Vật gì cướp không đoạt?
—Giới là tốt không già,
Tín là tốt trường cửu,
Tuệ, vật báu loài Người,
Công đức, cướp không đoạt.

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Prepared for SuttaCentral by Blake Walsh.