43. Vô Thường Refresh

Nhân duyên ở Sāvatthi.

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, là vô thường …

44. Khổ...

45. Vô Ngã...

46. Cần Phải Thắng Tri... (abhinneyyam)

47. Cần Phải Liễu Tri... (parinneyyam)

48. Cần Phải Ðoạn Tận...

49. Cần Phải Chứng Ngộ... (sacchikàtabbam)

50. Cần Phải Thắng Tri, Liễu Tri... (abhinnà parinneyyam)

51. Bị Phiền Lụy... (upadduta)

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Prepared for SuttaCentral by Blake Walsh.