35–46. Viễn Ly Refresh

Gồm các kinh:

Tầm Cầu, Kiêu Mạn, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ, Ba Uế Nhiễm, Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Ðộng, Thọ, Ái. (Phẩm Tầm Cầu được thuyết rộng như chương nói về Lực)

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Prepared for SuttaCentral by Blake Walsh.