34. Ðoạn Diệt (Phẩm III—Sơ vấn) Refresh

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Prepared for SuttaCentral by Blake Walsh.