100. Không Phải Của Các Ông Refresh

(Như kinh trên từ 2 đến 9, không có ví dụ).

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Prepared for SuttaCentral by Blake Walsh.