1–17. Nhập Ðịnh (hay Thiền chứng) Refresh

—Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

(Như trên đối với các pháp sau đây:)

Chân thực và nhu hòa

Kham nhẫn và dịu hiền

Hòa thuận và đón tiếp

Bất hại và thanh tịnh

Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống

Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống

Tư trạch lực và tu tập lực.

Niệm lực và định lực.

Chỉ và quán

Phá giới và phá kiến

Cụ túc giới và cụ túc kiến

Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh

Kiến thanh tịnh và tinh tấn như kiến

Không biết đủ đối với các thiện pháp và không thiên về tinh tấn

Thất niệm và không tỉnh giác

Niệm và tỉnh giác.

Translated by: Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

These texts have been used with the kind permission of the webmaster of http://www.budsas.net/

Prepared for SuttaCentral by Ayya Vimala.