1–11. Refresh

—Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

... Cũng vậy đối với các pháp kế tiếp như:

Tinh tấn và nhất tâm.

Danh và sắc.

Minh và giải thoát.

Hữu kiến và vô hữu kiến.

Vô tàm và vô quý.

Tàm và quý.

Khó nói và ác hữu.

Dễ nói và thiện hữu.

Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo.

Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phạm thiện xảo và xuất Phạm thiện xảo. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

Translated by: Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

These texts have been used with the kind permission of the webmaster of http://www.budsas.net/

Prepared for SuttaCentral by Ayya Vimala.